جواب یک خبرنگار به اهانت سایت دز ان ان به روابط عمومی ها

جوابیه مجتبی جودکی ، از فعالان عرصه خبر دزفول به اهانت سایت دز ان ان به روابط عمومی ها ….
درب خروجی را به آنها نشان بدهید/برای توهین به گلداری یک هفته زود بود!

ادامه