رئیس جمهور در راه خوزستان است ، اینهمه سکوت چرا ؟

رئیس جمهور در راه خوزستان است ، اینهمه سکوت چرا ؟

ادامه

آیابا استیضاح تنها وزیرخوزستانی مشکل حل میشود؟

به گزارش روناش ، قضیه طرح سوال و استیضاح و زمان اعلام وصول و دست آخر پس گرفتن امضاها در مجلس هم به یک سریال دنباله دار تبدیل شده است ، اگر قبول ندارید ، از ابتدای شروع به کار این دوره مجلس تا حالا تعداد استیضاح ها و پس گرفتن امضاها را حساب کنید تا مطلب دستگیرتان شود . و اما آنچه که از این مجموعه سریالی به ما خوزستانی ها مربوط می شود ، قضیه ….

ادامه

راوی / ستونی که تنها به مصلحت استان می اندیشد !

مجتبی جودکی از فعالان عرصه خبر خوزستان طی مطلبی جالب و خواندنی به نقد عملکرد ستون راوی روزنامه نور خوزستان پرداخته است که به درخواست ایشان در سایت روناش قرار داده می شود .

ادامه